Tilbage

Jeg leverer normalt som doc-, txt-, odt- eller rtf-dokument efter ønske, men tilbyder desuden mod timebetaling at levere den færdige godkendte oversættelse i flg. formater. Ved levering i andre formater/programmer kontakt mig venligst på forhånd

Generelle vilkår og betingelser
1.0 Enkeltmandsfirmaet Inge Louw Tranter omtales herefter som Jibbajabbajoo. Den person eller virksomhed der afgiver ordren omtales herefter som kunden.

Prisfastsættelse og levering
2.0 Såfremt Jibbajabbajoo ikke har haft mulighed for at vurdere karakteren af hele den stillede ordre, skal det afgivne tilbud og leveringsdato alene betragtes som uforpligtende, og kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres.

2.1 Jibbajabbajoo forpligtiger sig til, såfremt der er ændringer i opgaven ift. det aftalte, hurtigst muligt at meddele kunden om de aktuelle ændringer, senest før arbejdets færdiggørelse.

2.2 De angivne priser er eksklusiv moms, medmindre anden skriftlig aftale forefindes.

2.3 Hvis Jibbajabbajoo kan begrunde en mistanke om, at kunden ikke er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, er Jibbajabbajoo berettiget til at anmode om at der stilles sikkerhed for betaling og/eller at der forudindbetales et ratebeløb.

2.4 Såfremt kunden annullerer en opgave efter aftalens indgåelse, er kunden forpligtet til at betale for det allerede udførte arbejde. Prisen herfor er en procentsats af den oprindeligt aftale, og baseres udelukkende på skøn fra Jibbajabbajoo. Jibbajabbajoo skal efter indbetaling af beløbet, levere alt arbejde, som allerede er udført, til kunden.

Ordreafgivning
3.0 Såfremt den person der afgiver ordren ikke udtrykkeligt gør opmærksom på at ordren placeres på vegne af andre, og såfremt navn og adresse på denne trediemand ikke oplyses, betragtes den ordreafgivende person som værende kunden.

3.1 Der er indgået en aftale, når kunden mundtligt eller skriftligt godkender et tilbud, eller når Jibbajabbajoo fremsender en skriftlig bekræftelse pr. email. Manglende fremsendelse af bekræftelse betyder ikke, at der ikke er indgået en aftale.

Arbejdets udførsel
4.0 Jibbajabbajoo er berettiget til at benytte sig af tjenester fra tredjemand, dvs. en uafhængig, kvalificeret freelanceoversætter, til udførelse af en opgave.

4.1 Kunden er forpligtet til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende den tekst, som skal oversættes, herunder enhver særlig terminologi, som ønskes anvendt.

4.2 Jibbajabbajoo garanterer fuld fortrolighed i forbindelse med alle opgaver. Fortrolighedserklæring kan fremsendes efter ønske.

Klage og tvister
5.0 Eventuelle klager skal hurtigst muligt fremsendes skriftlig, dog senest 10 arbejdsdage efter levering for oversættelser og 20 arbejdsdage for hjemmesider. Fremsendelse af en klage kan ikke fritage kunden for dennes betalingsforpligtelser. Såfremt kunden ikke har fremsendt en klage efter fristens udløb, anses den leverede opgave som værende godkendt i sin helhed af kunden.

5.1 Jibbajabbajoo kan kun holdes ansvarlig for skader hvor det direkte kan bevises at der findes mangler og fejl, som kan henføres til Jibbajabbajoo. Hurtigoversaetter.dk vil ikke blive holdt ansvarlig for eventuelle andre skader herunder tab som følge af forsinkelse eller tab af fortjeneste.

5.2 Jibbajabbajoo's erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til den pris eksklusiv moms kunden betaler for arbejdet. Det maksimale ansvar kan i alle tilfælde kun beløbe sig til Dkr. 3.000,-.

5.3 Kunden skal holde Jibbajabbajoo skadesløs for ethvert erstatningskrav fremsat af tredjemand i forbindelse med en hævdet krænkelse af ejendomsret eller patentrettigheder der indgår i det materiale kunden har fremsendt.

Betaling
6.0 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.

6.1 I tilfælde af misligholdelse er kunden forpligtet til at betale renten samt alle andre omkostninger i forbindelse med gældsinddrivelse, herunder for ekstra fakturering, samt administrationsomkostninger og/eller provision på vegne af et eventuelt inkassofirma.

Rev. 06.01.12


Inge Tranter, Gl. Skagensvej 8, Tversted, 9881 Bindslev
CVR nr. 32 10 89 46
Nordjyske Bank. Reg. nr. 7401 Konto nr. 0001010944

Tilbage